Klubu Abstynenta „KROKUS” w Tarnobrzegu.

Klub działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.

Rozdział – I.

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.

§. 1.

Klub nosi nazwę : Klub Abstynenta „KROKUS” w Tarnobrzegu, zwany w dalszej części Klubem.

§. 2.

Terenem działania Klubu jest miasto Tarnobrzeg i okolice, w którym znajduje się jego siedziba.

§. 3.

Klub jest Pozarządowym Stowarzyszeniem „non-profit” zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i z jego tytułu posiada osobowość prawną.

§.4.

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§.5.

Klub ma prawo używania własnej pieczęci, Klub może posiadać wewnętrzny regulamin

pracy – zgodny ze statutem.

§.6.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

.7.

Klub przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Rozdział II.

Cele i środki działania.

Cele Klubu :

.1.Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu.

.2.Uczenie kultury życia bez alkoholu.

.3.Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania

właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.

.4.Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

.5.Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno – etycznych,

ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu.

.6.Udzielenie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia

odwykowego.

.7.Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Tarnobrzega, szczególnie

wśród młodzieży.

.8.Obrona interesów członków Klubu.

.9.

Metody pracy klubu :

Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej,

i poza medycznej pomocy.

Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań,

oraz zapewnienia niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu.

Organizowanie obozów rehabilitacyjno- terapeutycznych.

Angażowanie do pracy społecznej.

Organizowanie w Klubie i poza Klubem spotkań z przedstawicielami różnych środowisk,

celem przedstawienia pracy Klubu i jego form działania, propagowanie i ugruntowywanie

modelu trzeźwego życia, skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia

odwykowego jak również wstępowania w szeregi członków Klubu.

Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej,

Samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi, które mogą pomóc

w realizacji celów Klubu.

Rozdział III.

Członkowie Klubu.

.10.

Klub zrzesza swych członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji

o przystąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń.

.11.

Członkowie Klubu dzielą się na :

Zwyczajnych.

Wspierających.

Honorowych.

Sympatycy i Goście.

.11a.

Sympatycy i Goście – to Członkowie Klubu nie rejestrowani w żadnej dokumentacji, a uznani przez ogół pozostałych Członków Stowarzyszenia za w/w.

.12.

Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba dorosła, powyżej 18-tego roku życia

uzależniona od alkoholu oraz członkowie jej rodziny i jej najbliżsi.

.13.

członek zwyczajny musi przejść 3-miesięczny okres kandydacki. Warunkiem zaliczenia

okresu kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków

odurzających i czynny udział we wskazanej przez Zarząd grupie o charakterze

terapeutyczno – edukacyjnym oraz innych formach pracy Klubu. W przypadku złamania

abstynencji w tym czasie, okres kandydacki liczony jest od początku i nie może on trwać

dłużej niż jeden rok.

Kandydat na członka Klubu musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem Klubu,

która zdecyduje o jego przyjęciu.

Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu

.14.

Członek zwyczajny ma prawo do :

Czynnego i biernego wyboru władz.

Brać udział w zebraniach, pracach Klubu, odczytach, wycieczkach i innych imprezach

Organizowanych przez Zarząd.

Korzystać z pomocy Klubu w zakresie realizacji zadań statutowych.

Oceniać działalność Klubu i przedstawiać swoje postulaty.

Korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu.

Nosić odznakę Klubową po utrzymaniu minimum jednego roku abstynencji.

.15.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, zainteresowana merytoryczną

działalnością Klubu, która zdeklaruje poparcie finansowe, bądź inne na rzecz Klubu

i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji.

Członek wspierający działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w paragrafie 14 za wyjątkiem

pkt.1.

.16.

Członkostwo honorowe nadaje się również na wniosek Zarządu, osobom szczególnie

zasłużonym dla Klubu.

Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w paragrafie 14 z wyjątkiem

pkt.1. Zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu.

Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie

zgłoszonego Zarządowi.

.17.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do :

Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu.

Powstrzymywania się od picia alkoholu. Używania narkotyków i innych środków odurzających.

Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu.

Przestrzegania norm współżycia społecznego.

Regularnego opłacania składek członkowskich.

.18.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :

Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.

Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się

od pracy społecznej na rzecz Klubu.

Świadomego działania szkodliwego dla Klubu lub jego poszczególnych członków,

bądź podrywania autorytetu Klubu i jego władz. O ustaniu członkostwa decyduje

uchwała Zarządu.

Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu miesięcy,

pomimo pisemnego upomnienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.

Nie branie udziału w 5-ciu kolejnych zebraniach Klubu, bez usprawiedliwienia.

O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.

Wykluczenie prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.

Namawianie innych członków Klubu do złamania abstynencji. O ustaniu członkostwa

decyduje uchwała Zarządu.

Wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa,

oprócz nieumyślnych w czasie przynależności do Klubu.

.19.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek :

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.

Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w związku

ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.

Rozdział IV.

Władze Klubu.

.20.

Władzami Klubu są :

Walne Zebranie Członków Klubu.

Zarząd Klubu.

Komisja Rewizyjna.

Sąd Koleżeński.

.21.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie członków Klubu, jest najwyższą władzą i powinno się odbywać raz w roku.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, który co najmniej 14 dni przed zebraniem,

zawiadamia członków Klubu podając tematykę zebrania.

Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać nadzwyczajne zebranie Walne na wniosek 1/3

członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nie przekraczalnym terminie

1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania, i obraduje

nad sprawami dla których zostało zwołane.

.22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy :

Uchwalanie programu działalności Klubu.

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu.

Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

Ustalenie wysokości składek członkowskich.

Zatwierdzanie wytycznych i preliminarza i sprawozdań finansowych.

Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu.

Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.

Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowania z jego majątkiem.

Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

.23.

W Walnym Zebrani Klubu udział biorą :

Członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym.

Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

.24.

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności

w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie

bez względu na ich liczbę.

Zarząd Klubu wybierany jest w głosowaniu jawnym lub tajnym w ilości do 4-ech osób,ale nie mniej jak 3-ech osób, które wybierają ze swojego grona : Prezesa Klubu, Z-ce Prezesa, Skarbnika i Sekretarza lub skarbnika-sekretarza.

W zebraniu Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd ma prawo do zawieszenia, lub odwołania 1-osoby z Reprezentowania Stowarzyszenia, a jego obowiązki przejmuje osoba wskazana przez pozostałych

Członków Zarządu.

Osoba zawieszona lub odwołana ma prawo wspierać we wszystkich działaniach Członka

Zarządu, który przejmuje jego obowiązki.

.25.

Do kompetencji Zarządu należy :

Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu,wytycznymi

i uchwałami Walnego Zebrania.

Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej preliminarza i budżetu Klubu.

Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.

Skreślenie członków Klubu z ewidencji zgodnie z paragrafem 18.

Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie Członkostwa Honorowego.

Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Zarządzanie majątkiem Klubowym.

Zwoływanie Walnego Zebrania.

Zarząd Klubu ma prawo zwoływać zwykłe zebrania członków klubu, z wyprzedzeniem 14-sto dniowym, aby omawiać bieżące sprawy związane z działalnością Klubu.

Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji innych władz.

Prowadzenie dokumentacji z działalności Klubu.

Zarząd kieruje pracą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa, a w razie jego usprawiedliwionej nie obecności, w obecności jego zastępcy.

.25 a.

Gospodarze Klubu :

Zarząd Klubu na zwykłym Zebrani członków Klubu, zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym, powołuje Gospodarza Klubu, który na co dzień odpowiada

za jego funkcjonowanie.

Gospodarz Klubu pobiera wynagrodzenie za pracę, zgodnie z przyjętym preliminarzem

budżetu Klubu na dany rok.

Gospodarzem Klubu może być każdy zwyczajny członek Klubu, z co najmniej

3- miesięcznym stażem członkowskim.

Zmiany Gospodarzy Klubu następują na zasadzie co najmniej 3- miesięcznej rotacji,

Gospodarza Klubu ma prawo odwołać Zarząd Klubu, z powodu nie wywiązywania się

ze swoich obowiązków, nie przestrzeganie statutu i zarządzeń Klubu, za ciężkie

naruszenie dyscypliny pracy wg Kodeksu Pracy.

Odwołanie Gospodarza na podstawie pkt. 5. par. 25a. jest poprzedzone pismem

i ma skutek natychmiastowy.

.26.

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie

3- osobowym i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

.27.

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej :

Kontrola wszelkich form działalności Klubu.

Przedstawianie na Zebraniach Walnych sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.

Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

Komisja zgłasza żądanie zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu,

o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Komisja przyjmuje wszelkie zapalenia, odwołania i wnioski od członków Klubu.

Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

Kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Klubu.

.28.

Sąd Koleżeński :

Sąd Koleżeński jest wybierany na Walnym Zebraniu w składzie 3- osobowym i wybiera

ze swojego grona Przewodniczącego.

Sąd rozstrzyga sprawy sporne na terenie Klubu.

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary : upomnienia, zawieszenia w prawach członka Klubu od 3-ech miesięcy do 1-go roku.

Decyzję Sadu Koleżeńskiego ma prawo zmienić Walne Zebranie Członków Klubu.

.29.

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą uzupełnić swój skład w miejsce tych,

którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub 3- miesięcznej nie usprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach.

.30.

Liczba członków uzupełnionych we władzach, nie może przekroczyć 1/3 liczby członków

pochodzących z wyboru.

.31.

Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz Klubowych.

.32.

Władze Klubu a praca na rzecz Klubu :

Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

Zarząd Klubu w okresie trwania jego kadencji zwolniony jest z opłat członkowskich.

Członek Zarządu Klubu może równocześnie pełnić funkcję Gospodarza Klubu,

na zasadach ogólnych zawartych w paragrafie 25 a.

pełnienie funkcji Gospodarza Klubu przez członka Zarządu, nie może kolidować

z jego pracą w Zarządzie oraz z działalnością statutową.

.33.

Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

Rozdział V.

Majątek Klubu.

.34.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

.35.

Na fundusze składają się :

Wpływy z dobrowolnych składek członkowskich.

Wpływy (nie finansowe) z prac wykonywanych przez członków Klubu na jego rzecz .

Dotacje, i subwencjei granty i inne (podobne)..

Zapisy i darowizny.

.36.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków Klubu.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi

Przez Walne Zebranie.

.37.

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa, Zastępcy

lub Sekretarza i Skarbnika.

.38.

Pieczątka Klubu jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Klubu.

Rozdział VI.

Zmiana statutu Klubu.

.39.

Uchwałę o zmianie statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów

w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział VII.

Rozwiązanie Klubu.

Uchwałę o rozwiązaniu się Klubu, podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu

większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu.

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

Walne zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną.

Niniejszy Statut zatwierdzono na:

Walnym Zebraniu Członków Klubu

w dniu 20.08.2014r.