Cel Klubu:

– Doprowadzenie do stałej abstynencji Członków Klubu.
– Uczenie kultury życia bez alkoholu.

 – Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i
odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie,
zakładzie pracy, środowisku.

 – Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

 – Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno –
etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od
alkoholu.

 – Udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia
leczenia odwykowego.

 – Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Tarnobrzega i okolic,
szczególnie wśród młodzieży.

 – Obrona interesów Członków klubu