Status

STATUT

Klubu Abstynenta „KROKUS” w Tarnobrzegu.

 

Klub działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu,

oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.

 

Rozdział – I.

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.

§. 1.

Klub nosi nazwę : Klub Abstynenta „KROKUS” w Tarnobrzegu, zwany w dalszej części Klubem.

 

§. 2.

Terenem działania Klubu jest miasto Tarnobrzeg i okolice, w którym znajduje się jego siedziba.

 

§. 3.

Klub jest Pozarządowym Stowarzyszeniem „non-profit” zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i z jego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§.4.

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, o tym samym lub podobnym

profilu działania.

 

§.5.

Klub ma prawo używania własnej pieczęci, Klub może posiadać wewnętrzny regulamin

pracy - zgodny ze statutem.

 

§.6.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§.7.

 

Klub przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

 

Rozdział II.

Cele i środki działania.

Cele Klubu :

§.1.Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu.

§.2.Uczenie kultury życia bez alkoholu.

§.3.Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania

właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.

§.4.Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

§.5.Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno – etycznych,

ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu.

§.6.Udzielenie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia

odwykowego.

§.7.Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Tarnobrzega, szczególnie

wśród młodzieży.

§.8.Obrona interesów członków Klubu.

 

§.9.

Metody pracy klubu :

1. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej,

i poza medycznej pomocy.

2. Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań,

oraz zapewnienia niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu.

3. Organizowanie obozów rehabilitacyjno- terapeutycznych.

4. Angażowanie do pracy społecznej.

5. Organizowanie w Klubie i poza Klubem spotkań z przedstawicielami różnych środowisk,

celem przedstawienia pracy Klubu i jego form działania, propagowanie i ugruntowywanie

modelu trzeźwego życia, skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia

odwykowego jak również wstępowania w szeregi członków Klubu.

6. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej,

Samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi, które mogą pomóc

w realizacji celów Klubu.

 

Rozdział III.

Członkowie Klubu.

§.10.

Klub zrzesza swych członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji

o przystąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń.

 

§.11.

Członkowie Klubu dzielą się na :

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

4. Sympatycy i Goście.

§.11a.

Sympatycy i Goście – to Członkowie Klubu nie rejestrowani w żadnej dokumentacji, a uznani przez ogół pozostałych Członków Stowarzyszenia za w/w.

 

 

§.12.

Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba dorosła, powyżej 18-tego roku życia

uzależniona od alkoholu oraz członkowie jej rodziny i jej najbliżsi.

 

§.13.

1. członek zwyczajny musi przejść 3-miesięczny okres kandydacki. Warunkiem zaliczenia

okresu kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków

odurzających i czynny udział we wskazanej przez Zarząd grupie o charakterze

terapeutyczno - edukacyjnym oraz innych formach pracy Klubu. W przypadku złamania

abstynencji w tym czasie, okres kandydacki liczony jest od początku i nie może on trwać

dłużej niż jeden rok.

2. Kandydat na członka Klubu musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem Klubu,

która zdecyduje o jego przyjęciu.

3. Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu

 

§.14.

Członek zwyczajny ma prawo do :

1. Czynnego i biernego wyboru władz.

2. Brać udział w zebraniach, pracach Klubu, odczytach, wycieczkach i innych imprezach

Organizowanych przez Zarząd.

3. Korzystać z pomocy Klubu w zakresie realizacji zadań statutowych.

4. Oceniać działalność Klubu i przedstawiać swoje postulaty.

5. Korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu.

6. Nosić odznakę Klubową po utrzymaniu minimum jednego roku abstynencji.

 

§.15.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, zainteresowana merytoryczną

działalnością Klubu, która zdeklaruje poparcie finansowe, bądź inne na rzecz Klubu

i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w paragrafie 14 za wyjątkiem

pkt.1.

 

§.16.

1. Członkostwo honorowe nadaje się również na wniosek Zarządu, osobom szczególnie

zasłużonym dla Klubu.

2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w paragrafie 14 z wyjątkiem

pkt.1. Zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu.

4. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie

zgłoszonego Zarządowi.

 

§.17.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do :

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu.

2. Powstrzymywania się od picia alkoholu. Używania narkotyków i innych środków odurzających.

3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu.

4. Przestrzegania norm współżycia społecznego.

5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§.18.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się

od pracy społecznej na rzecz Klubu.

3. Świadomego działania szkodliwego dla Klubu lub jego poszczególnych członków,

bądź podrywania autorytetu Klubu i jego władz. O ustaniu członkostwa decyduje

uchwała Zarządu.

4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu miesięcy,

pomimo pisemnego upomnienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.

5. Nie branie udziału w 5-ciu kolejnych zebraniach Klubu, bez usprawiedliwienia.

O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.

6. Wykluczenie prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.

 

7. Namawianie innych członków Klubu do złamania abstynencji. O ustaniu członkostwa

decyduje uchwała Zarządu.

8. Wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa,

oprócz nieumyślnych w czasie przynależności do Klubu.

 

§.19.

 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek :

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.

2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w związku

ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.

 

Rozdział IV.

Władze Klubu.

§.20.

Władzami Klubu są :

Walne Zebranie Członków Klubu.

Zarząd Klubu.

Komisja Rewizyjna.

Sąd Koleżeński.

 

§.21.

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie członków Klubu, jest najwyższą władzą i powinno się odbywać raz w roku.

3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, który co najmniej 14 dni przed zebraniem,

zawiadamia członków Klubu podając tematykę zebrania.

4. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać nadzwyczajne zebranie Walne na wniosek 1/3

członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nie przekraczalnym terminie

1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania, i obraduje

nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§.22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy :

1. Uchwalanie programu działalności Klubu.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu.

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

6. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

7. Zatwierdzanie wytycznych i preliminarza i sprawozdań finansowych.

8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu.

9. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowania z jego majątkiem.

11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§.23.

W Walnym Zebrani Klubu udział biorą :

1. Członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym.

2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

 

§.24.

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności

w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie

bez względu na ich liczbę.

1. Zarząd Klubu wybierany jest w głosowaniu jawnym lub tajnym w ilości do 4-ech osób,ale nie mniej jak 3-ech osób, które wybierają ze swojego grona : Prezesa Klubu, Z-ce Prezesa, Skarbnika i Sekretarza lub skarbnika-sekretarza.

2. W zebraniu Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

i Sądu Koleżeńskiego.

3. Zarząd ma prawo do zawieszenia, lub odwołania 1-osoby z Reprezentowania Stowarzyszenia, a jego obowiązki przejmuje osoba wskazana przez pozostałych

Członków Zarządu.

4. Osoba zawieszona lub odwołana ma prawo wspierać we wszystkich działaniach Członka

Zarządu, który przejmuje jego obowiązki.

§.25.

Do kompetencji Zarządu należy :

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi

i uchwałami Walnego Zebrania.

3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej preliminarza i budżetu Klubu.

4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.

5. Skreślenie członków Klubu z ewidencji zgodnie z paragrafem 18.

6. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie Członkostwa Honorowego.

7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

8. Zarządzanie majątkiem Klubowym.

9. Zwoływanie Walnego Zebrania.

10. Zarząd Klubu ma prawo zwoływać zwykłe zebrania członków klubu, z wyprzedzeniem 14-sto dniowym, aby omawiać bieżące sprawy związane z działalnością Klubu.

11. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji innych władz.

12. Prowadzenie dokumentacji z działalności Klubu.

13. Zarząd kieruje pracą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.

14. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa, a w razie jego usprawiedliwionej nie obecności, w obecności jego zastępcy.

 

§.25 a.

Gospodarze Klubu :

1. Zarząd Klubu na zwykłym Zebrani członków Klubu, zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym, powołuje Gospodarza Klubu, który na co dzień odpowiada

za jego funkcjonowanie.

2. Gospodarz Klubu pobiera wynagrodzenie za pracę, zgodnie z przyjętym preliminarzem

budżetu Klubu na dany rok.

3. Gospodarzem Klubu może być każdy zwyczajny członek Klubu, z co najmniej

3- miesięcznym stażem członkowskim.

4. Zmiany Gospodarzy Klubu następują na zasadzie co najmniej 3- miesięcznej rotacji,

5. Gospodarza Klubu ma prawo odwołać Zarząd Klubu, z powodu nie wywiązywania się

ze swoich obowiązków, nie przestrzeganie statutu i zarządzeń Klubu, za ciężkie

naruszenie dyscypliny pracy wg Kodeksu Pracy.

6. Odwołanie Gospodarza na podstawie pkt. 5. par. 25a. jest poprzedzone pismem

i ma skutek natychmiastowy.

§.26.

Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie

3- osobowym i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

 

§.27.

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej :

1. Kontrola wszelkich form działalności Klubu.

2. Przedstawianie na Zebraniach Walnych sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.

3. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

4. Komisja zgłasza żądanie zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu,

o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

5. Komisja przyjmuje wszelkie zapalenia, odwołania i wnioski od członków Klubu.

6. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

7. Kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Klubu.

 

§.28.

Sąd Koleżeński :

1. Sąd Koleżeński jest wybierany na Walnym Zebraniu w składzie 3- osobowym i wybiera

ze swojego grona Przewodniczącego.

2. Sąd rozstrzyga sprawy sporne na terenie Klubu.

3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary : upomnienia, zawieszenia w prawach członka Klubu od 3-ech miesięcy do 1-go roku.

4. Decyzję Sadu Koleżeńskiego ma prawo zmienić Walne Zebranie Członków Klubu.

 

§.29.

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą uzupełnić swój skład w miejsce tych,

którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub 3- miesięcznej nie usprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach.

 

§.30.

Liczba członków uzupełnionych we władzach, nie może przekroczyć 1/3 liczby członków

pochodzących z wyboru.

 

§.31.

Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz Klubowych.

 

§.32.

Władze Klubu a praca na rzecz Klubu :

1. Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

2. Zarząd Klubu w okresie trwania jego kadencji zwolniony jest z opłat członkowskich.

3. Członek Zarządu Klubu może równocześnie pełnić funkcję Gospodarza Klubu,

na zasadach ogólnych zawartych w paragrafie 25 a.

4. pełnienie funkcji Gospodarza Klubu przez członka Zarządu, nie może kolidować

z jego pracą w Zarządzie oraz z działalnością statutową.

 

 

 

 

 

§.33.

Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

Rozdział V.

Majątek Klubu.

 

§.34.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§.35.

Na fundusze składają się :

1. Wpływy z dobrowolnych składek członkowskich.

2. Wpływy (nie finansowe) z prac wykonywanych przez członków Klubu na jego rzecz .

3. Dotacje, i subwencje i granty i inne (podobne)..

4. Zapisy i darowizny.

§.36.

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków Klubu.

2. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi

Przez Walne Zebranie.

§.37.

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa, Zastępcy

lub Sekretarza i Skarbnika.

 

§.38.

Pieczątka Klubu jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Klubu.

 

Rozdział VI.

Zmiana statutu Klubu.

§.39.

1. Uchwałę o zmianie statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów

w obecności co najmniej połowy członków.

 

 

Rozdział VII.

Rozwiązanie Klubu.

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Klubu, podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu

większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu.

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

Walne zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

 

 

Niniejszy Statut zatwierdzono na:

Walnym Zebraniu Członków Klubu

w dniu 20.08.2014r.