Dwanaście Tradycji AA

Co  to  jest ?   " Dwanaście  Tradycji " AA


Dwanaście  Tradycji  jest  dla  istnienia  AA  jako  całości  tym, czym  12  Kroków dla  procesu  zdrowienia  każdego  uczestnika  wspólnoty. Tradycje  te  stanowią  propozycję  zasad , które  zapewniają  trwanie  i  rozwój  tysięcy  grup  składających  się  na  całą  wspólnotę  AA. Zasady  te  wyrosły  z  doświadczenia  samych grup  w  pierwszych  przełomowych  latach  istnienia  AA-dotyczą  życia  wewnętrznego  grupy, współpracy  międzygrupowej  oraz  stosunków  ze  społeczeństwem  zewnętrznym.

Większość  Tradycji  stanowi  odzwierciedlenie  duchowej  orientacji  wspólnoty Tradycje  nie  wiążą  grup  AA  w  żaden  formalny  sposób . Ale  zdecydowana większość grup  na  całym  świecie  prowadzi  swoje  sprawy  zgodnie  z  zasadami  proponowanymi przez  Tradycje .

 

 

DWANAŚCIE  TRADYCJI  AA


 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze , wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
 2. Jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg , jakkolwiek może się On wyrażać
  w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości
 5. Każda grupa ma jeden główny cel-nieść posłanie alkoholikowi który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać , finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsiębiorstwom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych     pracowników w służbach AA.
 9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją, dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu, musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.