Cel Klubu

 - Doprowadzenie do stałej abstynencji Członków Klubu.
 - Uczenie kultury życia bez alkoholu.


 - Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i
   odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie,
   zakładzie pracy, środowisku.


 - Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.


 - Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno -
   etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od
   alkoholu.


 - Udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia
   leczenia odwykowego.


 - Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Tarnobrzega i okolic,
   szczególnie wśród młodzieży.

 

 - Obrona interesów Członków klubu.